Privacy verklaring

Privacy verklaring

Bay Travel respecteert de privacy van iedereen van wie Bay Travel persoonsgegevens verwerkt. ‘Verwerken’ omvat alle handelingen van Bay Travel met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het gebruiken, opslaan en doorgeven aan derden.

Bay Travel vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Bay Travel zal jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bay Travel verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan Bay Travel beschikbaar stelt, zoals bij:

  • Telefonisch contact, mailcontact of contact via WhatsApp;
  • Het aangaan van een overeenkomst met Bay Travel met betrekking tot het boeken van een of meerdere reisdiensten;
  • Het versturen van een bericht via het contactformulier op de website baytravel.nl (hierna: ‘de website’);
  • Het maken van een afspraak in de online agenda van Bay Travel op de website;
  • Het via de website inschrijven voor de ontvangst van nieuwsbrieven.

De persoonsgegevens die je aan Bay Travel beschikbaar stelt, worden alleen verwerkt voor de doeleinden waarvoor je deze hebt opgegeven en verder zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Indien je een overeenkomst met Bay Travel hebt gesloten met betrekking tot het boeken van een of meerdere reisdiensten, kunnen de door jou verstrekte persoonsgegevens worden gedeeld met derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals door Bay Travel ingeschakelde derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van de betreffende reisdienst.

Voor het boeken van een reis kan Bay Travel je vragen een kopie van je paspoort op te sturen. Dit om er zeker van te zijn dat de voor jou te boeken reisdiensten op exact dezelfde naam worden gesteld dan vermeld in je paspoort. Om je privacy te beschermen vraagt Bay Travel je om in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Ook mag je je foto in de kopie verbergen.

Indien je je via de website voor de ontvangst van nieuwsbrieven hebt ingeschreven, wordt jouw e-mailadres gebruikt om je de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. Je kunt je voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de manier zoals in de nieuwsbrieven aangegeven. Indien je eerder een of meerdere reisdiensten bij Bay Travel hebt geboekt, mag Bay Travel je zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke instemming e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven over zijn reisaanbod toesturen. Ook voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten kun je je uitschrijven op de manier zoals in de berichten aangegeven.

Naast “normale persoonsgegevens” verwerkt Bay Travel soms ook zogenoemde bijzondere persoonsgegevens, namelijk gegevens over de gezondheid en medische gegevens van reizigers. Dit is van belang om te beoordelen in hoeverre de reiziger verantwoord gebruik kan maken van de aangeboden of overeengekomen reisdiensten en zodoende de vitale belangen van de betreffende persoon te beschermen. Tenzij de betreffende persoon daartoe onder omstandigheden niet in staat is, verwerkt Bay Travel deze bijzondere persoonsgegevens uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat je daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen jou en Bay Travel gesloten overeenkomst. “Overeenkomst” in deze zin moet ruim worden opgevat. Zo wordt het inschrijven voor de ontvangst van nieuwsbrieven ook als “overeenkomst” aangemerkt.

Daarnaast verwerkt Bay Travel persoonsgegevens op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Zo verwerkt Bay Travel ook persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf afkomstig zijn. Dit is aan de orde wanneer een persoon die een of meerdere reisdiensten bij Bay Travel boekt, deze (ook) voor andere reizigers boekt. Ook is dit aan de orde wanneer een reiziger thuisblijfinformatie aan Bay Travel verstrekt. De verwerking van persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf afkomstig zijn, geschiedt eveneens uitsluitend indien en voor zover dat voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst noodzakelijk is.

Gerechtvaardigde belangen zijn daarnaast bijvoorbeeld het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen tegenover Bay Travel of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Ook worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken van jouw persoonsgegevens door de hostingprovider van Bay Travel in verband met het gebruik van de website en e-mailvoorzieningen van Bay Travel, het delen van jouw persoonsgegevens met de aanbieder van door Bay Travel gebruikte offertesoftware, cloud-software, online agenda-software en WhatsApp-module, het delen van jouw persoonsgegevens met een accountantskantoor om de administratie en boekhouding van Bay Travel te kunnen verzorgen en de aanbieder van het door Bay Travel gebruikte boekhoud-/administratieprogramma; de aanbieder van die software ontvangt via het boekhoud-/administratieprogramma automatisch persoonsgegevens voor zover dat in verband met de administratie en boekhouding van Bay Travel noodzakelijk is.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe binnen Bay Travel bevoegde personen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook met betrekking tot derden aan wie Bay Travel persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Bay Travel zal jouw persoonsgegevens nooit verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Bay Travel vallen, evenals door Bay Travel ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Bay Travel de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Bay Travel de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het gebruiken van een verwerkersovereenkomst met dergelijke derde partijen om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Bay Travel, zodat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die Bay Travel gebruikt

Bay Travel gebruikt functionele, analytische en sociale media cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van jouw apparaat. Cookies met alleen een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Via analytische cookies verzamelt Bay Travel gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat verband maakt Bay Travel gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter onzichtbaar gemaakt, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Sociale media cookies hebben betrekking op buttons die dienen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale media netwerken zelf afkomstig zijn. Door deze code worden cookies geplaatst.

Je kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien je het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Jouw rechten

Je hebt het recht om Bay Travel te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van jouw persoonsgegevens en ook om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Bay Travel een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens die Bay Travel verwerkt, in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van jou verkregen toestemming, heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit terugwerkende kracht heeft.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraagt Bay Travel je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ook mag je je foto in de kopie verbergen. Gebruik daarvoor de KopieID-app van de Rijksoverheid. Bay Travel zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op je verzoek.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval je in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit in dat land.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Bay Travel bewaard voor zolang dat noodzakelijk is. Bay Travel heeft redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een passend beveiligingsniveau.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bay Travel, kun je contact opnemen met Bay Travel. Bay Travel helpt je graag indien je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bay Travel of indien je jouw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Bay Travel
Markt 18
5361GH Grave

E-mailadres: info@baytravel.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 486 700 237